• ایمیل: info@boschshop.co

  • تلفن: 09126280434

ترمو دیسک یک ترموستات معکوس است به عبارتی وقتی سرما به اندازه مشخصی رسیدبرعکس ترموستات ارتباط دو کنتاکت رابرقرار می کند.دمای فعال شدن معمولاپنج درجه زیر صفر توسط سازنده تنظیم شده و چون در ابتدای تولید یخچالهای نو فراست به شکل گرد ساخته شد به ترمو دیسک
معروف شد ولی هیچ دلیلی ندارد که همیشه گرد باشد چهار گوش و شکلهای دیگری هم دارد.
امروزه با استفاده از مدارهای کنترل الکترونیکی سنسورهای دما وظیفه ترمو دیسک را انجام میدهنذ.
در مورد ترمو فیوز هم باید گفت در یخچالهای نوفراست قدیمی که تایمر زمانی معمولا 20تا25دقیقه ای داشتند ترمو فیوز استفاده نمی شد چون تایمر بعد از مدت مشخصی المنت را از مدار خارج میکرد.

درنسل جدیدتر چون تایمر بصورت غیر فعال در زمان دیفراست درمدار قرار میگیرد وتا ترمودیسک به تایمر فرمان ندهد که راه بیفتد المنت در مدار می ماندبرای پیشگیری از بالا رفتن حرارت وخطرات احتمالی ترموفیوز را به سیستم
اضافه کردند.