• ایمیل: info@boschshop.co

  • تلفن: 09126280434

در کیف و ساک  ورزشی شما غیر از این که عرق و مواد چسبناک تجمع می کند، بخش خارجی کیف می تواند از جرم ها و میکروب هایی که در اتاق رخت کن و محل اسستفاده  وجود دارند، پر شود. پس تمام جیب های کیف خود را باز کرده و به دقت ببینید که آیا چیزی درون جیب ها وجود دارد یا نه و با دور آرام و آب سرد ماشین، کیف را بشویید.