• ایمیل: info@boschshop.co

  • تلفن: 09126280434

ارور F17  در چه صورتی در صفحه نمایش دیده می شود ؟

اگر برد فرمان ابگیری را به شیر برقی صادر کند و پس از گذشت زمانی ابگیری رخ ندهد یا ابگیری کم باشد
  – علل احتمالی  رخ دادن ارور F17  به ترتیب اولویت در لباسشویی بوش عبارتند از :
•    شیر آب بسته باشد
•    فیلتر ورود آب کثیف شده باشد .
•    احتمالا فشار آب خیلی کم است .
•    شیر برقی  )SELONOID VALVE) خراب است .
•    دستگاه جرم گرفته
 
 عملکرد ماشین لباسشویی بوش  در زمان بروز خطا F17 :
•    نوع خطا : اخطاری
•    ایست کامل برنامه
•    با روشن و خاموش کردن خطا قطع یا ریست می شود .
•    برنامه جدید قابل انتخاب خواهد بود .
 
طریقه ریست کردن خطای F17 و شروع مجدد :
•    در صورت رفع علت رخ دادن خطا با خاموش و روشن شدن ریست میشود .