• ایمیل: info@boschshop.co

  • تلفن: 09126280434

ما می توانیم بهترین هود اجاق برای هر اندازه آشپزخانه ارائه دهیم.
بسته به اینکه شما یک آشپزخانه باز یا یک آشپزخانه کوچک بسته دارید، ظرفیت هود اجاق گاز همیشه باید حداقل شش برابر حجم اتاق باشد.
ظرفیت هود =(طول*عرض*ارتفاع)*6